Thành phố Hà Nội tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam ngày 5/11/2020 (29/10/2020 8:37)

Nội dung buổi lễ đánh giá tình hình triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 trên địa bàn Thành phố và các hoạt động PBGDPL; việc xây dựng, thực thi, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành [...]