Thành phố Hà Nội tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam ngày 5/11/2020 (29/10/2020 8:37)

Nội dung buổi lễ đánh giá tình hình triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 trên địa bàn Thành phố và các hoạt động PBGDPL; việc xây dựng, thực thi, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố và tổng kết hai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Thành phố Hà Nội tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam ngày 5/11/2020

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 21/10/2020 tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổng kết Cuộc thi: “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mục địch thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) trên địa bàn thành phố Hà Nội (ngày 09/11/2020) góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, Thu hút sự tham gia, thực hiện của các cơ quan, tổ chức, Nhân dân trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ, toàn diện Ngày pháp luật trên địa bàn Thành phố thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả với các hoạt động, chủ đề phù hợp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm được dư luận quan tâm, trở thành nhiệm vụ thường xuyên; nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thủ đô trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, đây là dịp tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo đó, việc  tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn Thành phố đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo trọng tâm công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật,  bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, dịch bệnh COVID-19 theo quy định; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

Nội dung buổi lễ đánh giá tình hình triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 trên địa bàn Thành phố và các hoạt động PBGDPL; việc xây dựng, thực thi, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố; Phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PBGDPL trong hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật và thời gian tới. Triển khai việc tổng kết 02 cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”; Thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn Thành phố;  Trao Giấy chứng nhận khen thưởng của Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố cho tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại buổi họp giao ban Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố quý III năm 2020 vào chiều ngày 22/10/2020, Hội đồng PHPBGDPL thành phố đã quyết định tổ chức buổi lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam vào  buổi sáng ngày 5/11/2020 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Thu Hường