Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19