Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội
Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biên phức tạp của dịch bệnh trên cả nước