Công văn 2173/UBND-YT ngày 18/7/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm
V.v triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố