Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội
về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19